CORPUS en het milieu

CORPUS beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als één van haar belangrijke doelstellingen. De beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico's zijn zowel voor management als medewerkers belangrijke verantwoordelijkheden.
plantenwand

De zorg voor het milieu is een structureel onderdeel van én vertoont samenhang met de overige bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij horende beleid van de onderneming. Bovendien beschouwen wij 'goede zorg voor het milieu' als vanzelfsprekend.

Het milieubeleid van CORPUS laat zich als volgt omschrijven:
De bedrijfsvoering wordt op een dusdanige manier uitgevoerd dat milieu wordt beschermd en dat de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, bezoekers, leveranciers en overige betrokkenen wordt gewaarborgd.

Om ons beleid te realiseren neemt CORPUS de volgende regels in acht:

  • Iedereen wordt geacht het belang van het milieu te erkennen
  • CORPUS voldoet aan de wetten en voorschriften op milieugebied
  • Alle medewerkers zijn geïnformeerd en worden in de staat gesteld om verbeteringen op het gebied van milieu gerelateerde zaken aan te dragen
  • CORPUS meet consequent de voortgang op het gebied van milieuprestaties door middel van het uitvoeren van een monitoringsprogramma

Ten slotte stelt CORPUS zich ten doel, als uitvloeisel van het beleid, om de productie van (rest)afval te minimaliseren. Mede hierdoor wordt een nadelige invloed op lucht, water en bodem zoveel als mogelijk voorkomen. Een effectief milieuzorgsysteem borgt bovenstaande ambitie en beleid! CORPUS heeft eind 2013 de mogelijkheid gecreëerd elektrische voertuigen op te laden. Naast de Green Key certificering is deze mogelijkheid een concreet resultaat van het beleid.

Koop direct je tickets en beleef de 'reis door de mens'

Koop tickets

Volg ons op social media